Ami Klin: Một cách mới để chuẩn đoán tự kỷ

05/12/2016 | 1481 | Quản trị viên | Video

"Thực tế, chúng tôi tập trung vào 2 năm đầu đời, vì những nguy cơ mắc phải kia không nhất thiết chuyển thành chứng tự kỉ. Chứng tự kỉ là tự phát. Liêu chúng ta có thể can thiệp vào những năm đầu đời đó, chúng ta có lẽ làm nhẹ bớt chứng bệnh cho một số người, hay có lẽ thậm chí ngăn ngừa bệnh cho những người khác Vậy, chúng ta làm cách nào? Làm thế nào chúng ta thâm nhập vào cảm xúc cộng hưởng đó? Làm thế nào chúng ta thâm nhập vào người khác được? "